Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2021 r.

Zapytanie dot.   opracowania materiałów szkoleniowych zgodnie z podstawą programową dla zawodów, konwersja treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w obszarze tematycznym: Kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik informatyk oraz technik logistyk zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach, zgodnym ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” oraz ich publikacja. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 31.08.2023.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)